Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciela bibliotekarza

Kierownik Szkoły Polskiej im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Sofii z siedzibą w Warnie

ogłasza nabór na stanowisko:

 nauczyciela bibliotekarza

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (2/36)

 data rozpoczęcia pracy: 01.09.2020  r.

 

 1. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

 

Art. 9. ust.1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1)   posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2)   przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela bibliotekarza jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.):

Zgodnie z § 5. ust. 5ww. rozporządzenia Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w szkołach podstawowych za granicą i liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w ust. 1- 4 lub §7

II.    Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 

 1. nauczyciel bibliotekarz udostępnia zbiory,
 2. odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki,
 3. popularyzuje czytelnictwo,
 4. prowadzi dokumentację biblioteczną,
 5. współpracuje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 6. odpowiada za realizację celów i zadań biblioteki,
 7. opracowuje plan pracy, sporządza sprawozdanie okresowe i roczne,
 8. aktywnie uczestniczy w zebraniach rady pedagogicznej,
 9. zna przepisy prawa oświatowego, statutu i regulaminów Szkoły Polskiej,

10. współpracuje z Biblioteką Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

11. uczestniczy w uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

 III.               Wymagania dodatkowe

 1. wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,
 2. wskazana znajomość literatury dziecięcej i młodzieżowej,
 3. kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi.

 IV.          Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę, dane kontaktowe,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),
 3. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku bibliotekarza,

 IV.    Podpisane oświadczenia kandydata:

-     oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

-     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

-     oświadczenie, że kandydat  nie był  skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-     oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zwanej dalej „KN”, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt  6-8 ustawy z  dnia 20 lipca 2018 r.  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);

-     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art.  6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej jako: RODO).

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym  jest   dobrowolna   zgoda   kandydata (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Z  tych   względów   prosimy   o   załączenie   do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych  przez  Szkołę Polską im. Adama Mickiewicza przy  Ambasadzie RP w Sofii z siedzibą w Warnie, adres: ul. Marin Drinov 68, 9002 Warna, wchodzącą
w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka  43,
02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela bibliotekarza. Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.”.

Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów  złożonych  w  kopiach  oraz  ponadto  do  dostarczenia   zaświadczenia  o  niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania badań lekarskich.

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 15.07.2020 r. 
do godz. 12:00 na adres: warna@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Warna, 15.06.2020 r.

ZałącznikRozmiar
PDF icon nauczyciel bibliotekarz-2.pdf330.15 KB